Cách Thêm S, Es Cho Danh Từ Và Cách Phát Âm Chuẩn Xác

Dù học tiếng Anh đã lâu nhưng chắc chắn không ít bạn còn cảm thấy lúng túng khi thể hiện hình thức số nhiều của danh từ mà cụ thể là việc thêm s, es khi nói và viết. Vậy những danh từ nào cần thêm s hoặc es đối với số nhiều và cách đọc chính xác như thế nào? Cùng Admin Edu tìm hiểu chi tiết cách thêm s es vào danh từ trong bài viết sau nhé!

1. Quy tắc thêm s,es vào danh từ trong tiếng Anh

quy tắc thêm s, es

Trong tiếng Anh, để chuyển danh từ số ít thành danh từ số nhiều, người ta thêm s/es vào sau. Lưu ý rằng quy tắc này chỉ áp dụng đối với các danh từ đếm được. Các cách thêm s es vào danh từ cụ thể như sau:

1.1. Thêm s vào sau các danh từ số ít đếm được để thành lập dạng số nhiều của từ.

Ví dụ:

Road roads
Horse horses
Book books
Seat seats
Rose roses
Image images
Window windows

1.2. Đối với các danh từ có tận cùng bằng chữ cái s, ss, sh, ch, z và x sẽ được thêm es vào cuối.

Ví dụ:

Bus buses
Box boxes
Glass glasses
Quiz quizzes
Fox foxes
Lash lashes
Church churches

1.3. Thêm es đằng sau các danh từ tận cùng bằng phụ âm + o

Ví dụ:

Tomato tomatoes
Potato potatoes
Hero heroes
Echo echoes

Tuy nhiên, cách thêm s es vào danh từ này vẫn có một số ngoại lệ. Cụ thể, với những từ có tận cùng bằng nguyên âm + o, danh từ có gốc nước ngoài hoặc danh từ viết tắt sẽ được thêm s để thành lập dạng số nhiều.

Ví dụ:

Piano pianos
Kilo kilos
Photo photos
Bamboo bamboos

1.4. Các danh từ tận cùng có phụ âm + y thì y sẽ được đổi thành i và thêm es vào cuối.

Ví dụ:

Baby babies
Fly flies
Lady ladies
Duty duties
Party parties
Country countries

1.5. Các danh từ tận cùng gồm nguyên âm a, o, u, e, i + y thì vẫn giữ nguyên và thêm s.

Ví dụ:

Boy boys
Donkey donkeys
Valley valleys
Monkey monkeys

1.6. Đối với các danh từ có tận cùng bằng f hoặc fe, cách thêm s es vào danh từ sẽ được chia thành 2 trường hợp.

  • Các danh từ thuộc nhóm sau sẽ được lược bỏ f hoặc fe và thêm es vào sau:
Calf calves
Half halves
Knife knives
Leaf leaves
Life lives
Loaf loaves
Self selves
Sheaf sheaves
Shelf shelves
Thief thieves
Wife wives
Wolf wolves
  • Các trường hợp còn lại ngoài 12 danh từ trên có tận cùng bằng f hoặc fe sẽ được giữ nguyên và thêm s như thông thường để thành lập số nhiều.

Ví dụ:

Cliff cliffs
Safe safes
Chief chiefs

2. Một số các trường hợp đặc biệt khi chuyển thành danh từ số nhiều

Như đã đề cập ở trên, cách thêm s es vào danh từ chỉ áp dụng cho các danh từ đếm được số ít để thành lập số nhiều. Bên cạnh đó, vẫn còn những trường hợp ngoại lệ bạn cần chú ý, đặc biệt là khi muốn nâng cao kỹ năng viết như sau:

Một số danh từ có nguyên âm ở giữa không áp dụng cách thêm s es như thông thường do những từ này có dạng số nhiều riêng.

Ví dụ:

Foot feet
Tooth teeth
Goose geese
Man men
Woman women
Mouse mice
Child children

Một số danh từ chỉ ở dạng số nhiều và luôn được chia với động từ số nhiều.

Ví dụ: Clothes, police, cattle, arms, goods, stairs, riches…

Chú ý những danh từ có hình thức số nhiều với s hoặc es ở đuôi nhưng lại mang nghĩa số ít.

Ví dụ: News, mumps, darts, bowls, dominoes, shingles…

Những danh từ có nguồn gốc nước ngoài, Latinh sử dụng hình thức số nhiều riêng, không áp dụng cách thêm s es vào danh từ như thông thường.

Ví dụ:

Radius radii
Basis bases
Oasis oases
Datum data

Ngoài ra, vẫn có những danh từ mà hình thức số nhiều và số ít như nhau.

Ví dụ: Deer, swine, fish, salmon…

3. Cách phát âm s es chuẩn trong tiếng Anh

Bên cạnh việc nắm vững cách thêm s es vào danh từ, bạn cần chú ý các nguyên tắc phát âm đuôi “s” và “es” để giúp quá trình giao tiếp diễn ra hiệu quả nhất.

  1. Âm s sẽ được phát âm là /s/ khi tận cùng là các phụ âm vô thanh không rung gồm: /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/.

Ví dụ: meets, coats, books, roofs, maps…

  1. Âm s sẽ được phát âm là /z/ khi tận cùng là các phụ âm hữu thanh /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /m/, /n/, /ŋ, /l/, /r/ hoặc các nguyên âm có rung.

Ví dụ: hands, girls, boys, birds, cars, windows…

  1. Âm es sẽ được phát âm là /ɪz/ khi danh từ có tận cùng bằng các phụ âm gió /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/. Thông thường, tận cùng của các từ này sẽ kết thúc bằng ce, x, z, sh, ch, s, ge.

Ví dụ: Classes, dishes, rouges, changes, boxes…

  1. Âm es sẽ được phát âm là /z/ khi tận cùng của danh từ là i, v, o.

Ví dụ: babies, leaves, potatoes…

4. Bài tập phát âm s, es

Sau khi đã nắm vững được cách thêm s es vào danh từ cũng như cách đọc đối với từng trường hợp, bạn có thể kết hợp luyện đọc thường xuyên bằng những câu ngắn sau đây để nâng cao kỹ năng nói và giao tiếp:

  1. If two witches would watch two watches, which witch would watch which watch?
  2. Top chopstick shops stock top chopsticks.
  3. I ship cheap ice chips in cheap ice chip ships.
  4. Nine nice night nurses nursing nicely.

Trên đây là bài viết hướng dẫn bạn chi tiết các quy tắc thêm s và es vào danh từ! Cảm ơn bạn đã theo dõi bai viết! Chúc bạn học tập thật tốt