Cấu Trúc Enough Trong Tiếng Anh: Lý Thuyết Và Bài Tập

Cấu trúc enough trong ngữ pháp tiếng Anh rất đơn giản, và cũng được sử dụng rất thường xuyên trong cả văn nói và văn viết. Nếu bạn chưa biết cách dùng công thức enough, hãy cùng Admin Edu tìm hiểu về cách dùng, công thức ngữ pháp và một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc enough trong bài viết này nhé!

1. Cấu trúc Enough được dùng để làm gì?

“Enough” trong tiếng Anh có nghĩa là “đủ”, “enough” đôi khi còn được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, để chỉ số lượng hay kích thước của một sự vật nào đó.

Cấu trúc enough được sử dụng để diễn tả ý nghĩa “đủ để làm gì đó”. Bạn cần cân nhắc tới từng ngữ cảnh cụ thể để sử dụng mẫu câu này sao cho phù hợp.

Ví dụ:

I don’t have enough time to finish by breakfast.
(Tôi chẳng có thời gian ăn cho xong bữa sáng nữa).

He is tall enough to become a model.
(Cậu ấy đủ cao để làm người mẫu đấy).

2. Các công thức của cấu trúc Enough

Dưới đây là một số công thức enough cơ bản mà bạn cần nắm rõ.

2.1. Câu enough khẳng định với trạng từ và tính từ

Công thức:

S + be + adj + enough + (for somebody) + to V(inf)S + V + adv + enough + (for somebody) + to V(inf)

Trong cấu trúc câu enough, tính từ và trạng từ được theo sau bởi động từ ở dạng nguyên thể có “to”.

Ví dụ:

My sister is beautiful enough to participate in a beauty contest.
(Chị tôi đủ xinh đẹp để tham gia vào các cuộc thi sắc đẹp)

My hair is long enough to tie.
(Tóc tôi đủ dài để buộc được rồi)

He ran fast enough to catch the bus.
(Anh ấy chạy đủ nhanh để đuổi kịp chiếc xe buýt)

She works hard enough to get the promotion.
(Cô ấy làm việc đủ chăm để được thăng chức)

2.2. Câu enough dạng phủ định với trạng từ và tính từ

Công thức:

S + be + not + adj + enough + (for somebody) + to V(inf)

S + trợ động từ + not + V + adv + enough + (for somebody) + to V(inf)

Ví dụ:

I am not strong enough to lift this box.
(Tôi không đủ khoẻ để nâng cái hộp này lên)

The weather is not nice enough to go camping.
(Thời tiết không đủ thuận lợi để đi cắm trại)

He didn’t explain clearly enough for me to understand.
(Anh ấy giải thích không đủ rõ ràng cho tôi hiểu)

She doesn’t cook well enough to become a professional chef.
(Cô ấy nấu ăn không đủ ngon để thành đầu bếp chuyên nghiệp)

cấu trúc enough

2.3. Công thức enough với danh từ

S + V + enough + N + (for somebody) + to V(inf)

Khi kết hợp với danh từ trong câu, enough luôn đứng trước danh từ đó.

Ví dụ:

They don’t have enough time to think about it anymore.
(Họ không có đủ thời gian để suy nghĩ về nó nữa).

We have enough money to buy a villa.
(Chúng tôi có đủ tiền để mua một căn biệt thự).

3. Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc Enough trong tiếng Anh

Cấu trúc enough được sử dụng phổ biến trong cả văn nói và văn viết. Đặc biệt, đây là công thức thường xuyên xuất hiện trong bài tập viết lại câu trong các đề thi tiếng Anh. Để viết lại câu bằng công thức enough, dưới đây là một số lưu ý dành cho bạn.

 • Nếu trong câu có các từ như too, very, quite, too, so, extremely,… đứng trước trạng từ, tính từ hoặc các từ lots of, a lot of, much, many,… đứng trước danh từ, bạn cần lược bỏ các từ này.

Ví dụ:

She is really pretty. She can become an actress.

= She is pretty enough to become an actress (lược bỏ “really”)

 • Khi nối 2 câu đơn bằng cấu trúc enough, nếu 2 câu có cùng chủ ngữ thì bạn có thể lược bỏ “for somebody”.

Ví dụ:

She sings really well. She can become a singer.

= She sings well enough to become a singer.

*Lưu ý: Nếu chủ ngữ trong câu số 2 mang nghĩa chung chung thì cũng có thể lược bỏ.

 • Nếu chủ ngữ của câu đầu tiên trùng với tân ngữ của câu thứ 2, thì khi ghép 2 câu với công thức enough bạn cần loại bỏ tân ngữ của câu sau.

Ví dụ:

This exercise is easy. She can do it.

= This exercise is easy enough for him to do. (không nhắc lại “it”)

cấu trúc enough

4. Bài tập thực hành

Bài 1: Hoàn thành các câu sau đây bằng cấu trúc câu enough, sử dụng các tính từ, danh từ cho trước.

big, old, warm, well, cups, milk, money, qualifications, time, room

 1. She shouldn’t get married. She’s not …………………..
 2. I’d like to buy a car but I haven’t got …………………..
 3. Have you got ………………….. in your tea or would you like some more?
 4. Are you ………………….. ? Or shall I swish on the heating?
 5. It’s only a small car. There isn’t ………………….. for all of you.
 6. Steve didn’t feel ………………….. to go to work this morning.
 7. I didn’t answer all the questions in the exam. I didn’t have …………………..
 8. Do you think I’ve got ………………………………………. to apply for the job?
 9. Try this jacket on to see if it’s ………………….. for you.
 10. There weren’t ………………….. for everybody to have coffee at the same time.

Đáp án: 

 1. old enough
 2. enough money
 3. enough milk
 4. warm enough
 5. enough room
 6. well enough
 7. enough time
 8. enough qualifications
 9. big enough
 10. enough cups

Bài 2: Sử dụng công thức enough, viết lại các câu đơn dưới đây thành 1 câu hoàn chỉnh sao cho ý nghĩa không đổi.

1. She’s not old. She can’t get married yet.

2. The water is quite warm. I can drink it.

3. That chair isn’t strong. We can’t stand on that chair.

4. Are you very tall? Can you reach the top shelf?

5. It’s not warm today. We can’t go outside.

6. This shirt is big. He can wear it.

7. Mary doesn’t have money. She can’t buy a new bicycle.

8. It’t warm tonight. We can go out.

9. This novel is interesting. We can read it.

10. He has no time. He can’t finish this work.

Đáp án: 

1. She’s not old enough to get married.

2. The water is warm enough for me to drink it.

3. That chair isn’t strong enough for us to stand on.

4. Are you tall enough to reach the top shelf?

5. Today, It’s not warm enough for us to go outside.

6. This shirt is big enough for him to wear.

7. ​​Mary doesn’t have enough money to buy a new bicycle.

8. It’s warm enough tonight for us to go out.

9. This novel is interesting enough for us to read.

10. He doesn’t have enough time to finish this work.

Bài 3: Chọn đáp án đúng trong các câu dưới đây

 1. It was _____ so we didn’t get it.

A/ expensive enough

B/ too expensive

C/ enough expensive

 1. It’s ___ to read; I don’t understand it at all.

A/ enough difficult

B/ too difficult

C/ difficult enough

 1. They didn’t sell _____ to make it worthwhile.

A/ tickets enough

B/ enough tickets

C/ too tickets

 1. There were _____ people there.

A/ too

B/ too many

C/ too much

 1. It’s not ____ to sort things out.

A/ enough late

B/ late enough

C/ too late

 1. – It’s ____ to pass.

A/ enough difficult

B/ too difficult

C/ too much difficult

 1. I left because I’d had ______ their arguing.

A/ enough

B/ enough of

C/ too

 1. He ate ____ and felt ill.

A/ enough much

B/ much enough

C/ too much

 1. I’m shattered; I didn’t ____ last night.

A/ enough sleep

B/ sleep enough

C/ too sleep

 1. It’s ____ to walk- I’ll take the bus.

A/ enough far

B/ far enough

C/ too far

Đáp án:

 1. too expensive
 2. too difficult
 3. enough tickets
 4. too many
 5. too late
 6. too difficult
 7. enough of
 8. too much
 9. sleep enough
 10. too far

Trên đây là những kiến thức căn bản nhất mà bạn cần nắm rõ về cấu trúc enough trong tiếng Anh. Công thức ngữ pháp này không khó, lại được ứng dụng rất thường xuyên trong tiếng Anh giao tiếp và cũng rất hay xuất hiện trong các bài kiểm tra. Chính vì thế, bạn hãy dành thời gian để nghiên cứu lý thuyết và thực hành với nhiều dạng bài tập để sử dụng cấu trúc enough thật thành thạo nhé.