Đề Thi Học Kì 1 – Toán Lớp 4

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4, có đáp án kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để ra đề ôn thi cuối học kì 1 cho học sinh của mình. Đồng thời, các em cũng có thêm tài liệu tham khảo, để ôn thi học kì 1 thật tốt. Mời các em học sinh và quý thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây với Admin.edu nhé.

Đề Thi Học Kì 1

Đề 1:

1. Trắc nghiệm:

Câu 1:

Khoanh vào câu trả lời đúng:

1.1.

Trong các số 5784; 6874; 6784; 5748, số lớn nhất là:

A. 5785

B. 6874

C. 6784

D. 5748

1.2.

5 tấn 8kg = ……… kg?

A. 580kg

B. 5800kg

C. 5008kg

D. 58kg

1.3.

Trong các số sau số nào chia hết cho 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 2401

1.4.

Trong các góc dưới đây, góc nào là góc tù:

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2:

Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích sẽ là:

A. 16m

B. 16m2

C. 32m

D. 12m

Câu 3:

Năm 2016 là thế kỉ thứ bao nhiêu?

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4:

Xếp các số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782

Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………

2. Tự luận:

Câu 1:

Đặt tính rồi tính:

a. 72356 + 9345

b. 3821 – 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3:

Tổng số tuổi của mẹ và con là 57 tuổi. Mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Câu 4:

Tìm số bị chia nhỏ nhất trong phép chia có thương là 12 và số dư là 19.

Hướng dẫn và đáp án đề 1:

1. Trắc nghiệm:

Câu 1:

Khoanh đúng mỗi câu được

Câu 1a) – ý B: 6 874.

Câu 1b) – ý C: 5 tấn 8 kg = 5008 kg.

Câu 1c) – ý C: 3642.

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B.

Câu 2: B

Câu 3:

Năm 2016 là thế kỉ thứ bao nhiêu?

– Đúng ý – D. XXI

Câu 4:

Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375

2. Tự luận:

Bài 1:

Đặt tính và thực hiện tính kết quả là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300.

Bài 3:

Bài giải Tuổi của mẹ là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của con là:

(57 – 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi.

Bài 4:

Số dư là 19 thì số chia bé nhất là : 20

Số bị chia bé nhất là: 20 x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề 2

Câu 1:

Số 45 317 đọc là:

A. Bốn mươi năm nghìn ba trăm mười bảy.

B. Bốn lăm nghìn ba trăm mười bảy.

C. Bốn mươi lăm nghìn ba trăm mười bảy.

Câu 2:

6 tạ 5 yến = ……… kg ?

A. 650

B. 6500

C. 605

D. 6050

Câu 3:

2 m2 51 dm2 = …… dm2 ?

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4:

Trung bình cộng của hai số là 27. Số bé là 19 thì số lớn là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5:

Hình bên có …..

A. Bốn góc nhọn, hai góc tù và hai góc vuông.

B. Bốn góc nhọn, hai góc tù và một góc vuông.

C. Bốn góc nhọn, một góc tù và hai góc vuông.

Câu 6:

Tính bằng cách thuận tiện nhất: 567 x 23 + 433 x 23.

Câu 7:

Cho các chữ số 0,3,5,7. Từ các chữ số đã cho, hãy viết số lớn nhất chia hết cho 2, 3 và 5, các chữ số đều khác nhau.

Câu 8:

Đặt tính rồi tính:

a) 137 052 + 28 456

b) 596 178 – 344 695

Câu 9:

Tìm x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10:

Một cửa hàng trong hai tháng bán được 3450m vải. Tháng thứ nhất bán được ít hơn tháng thứ hai là 170m vải. Hỏi mỗi tháng cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

Hướng dẫn và đáp án đề 2:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
C A D B A

Câu 6:

Tính bằng cách thuận tiện nhất: 567 x 23 + 433 x 23 = 23 x (567 + 433)

= 23x 1000 =23000

Câu 7:

Số đó là 750.

Câu 8:

Mỗi phép tính đúng được:

Câu 9:

Mỗi phép tính đúng được

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255.

x = 376 x = 51 765.

Câu 10:

Tháng thứ nhất cửa hàng bán được số mét vải là: (3450 – 170) : 2 = 1640 (m).

Tháng thứ hai cửa hàng bán được số mét vải là: 3450 – 1640 = 1810 (m).

Đáp số:  1640 mét.

1810 mét.

Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1:

Số bốn trăm linh hai nghìn bốn trăm hai mươi viết là:

A. 40 002 400
B. 4 020 420
C. 402 420
D. 240 420

Câu 2:

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 7 yến 8 kg =……..kg là:

A. 78kg
B. 780kg
C. 7 008kg
D. 708kg

Câu 3:

Bác Hồ sinh năm 1980. Bác Hồ sinh vào thế kỉ……

A. XVIII
B. XX
C. XVI
D. XXI

Câu 4:

Trung bình cộng của hai số 42 và 26 là:

A. 35
B. 34
C. 36
D. 37

Câu 5:

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

B. THỰC HÀNH:

Bài 1:

Đặt tính rồi tính:

43 679 + 13 487      ;   246 762 – 94 874

345 x 205      ;  117 869 : 58

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

Bài 2:

Tìm x :

b/ x – 935 = 532

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

a/ x + 2581 = 4621

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

Bài 3:

Cả hai lớp 4A và lớp 4B trồng được 568 cây. Biết rằng lớp 4B trồng được ít hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải:

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

Bài 4:

Hãy nêu tên các góc có trong hình vẽ sau:

…………………………………………………

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

Hướng dẫn và đáp án đề 3:

A. Trắc nghiệm

Câu 1:

C

Câu 2:

A

Câu 3:

B

Câu 4:

B

Câu 5:

a/ Đ

b/ Đ

B. Thực hành

Bài 1:

C

Bài 2:

+) x + 2581 = 4621

x = 4621-2581

x= 2040

+) x – 935 = 532

x = 532 + 935

x = 1467.

Bài 3:

Bài giải:

Số cây lớp 4A trồng được là :

(568 + 36) : 2 = 302 (cây).

Số cây lớp 4B trồng được là : (568 – 36) : 2 = 266 (cây)

Đáp số: 4A : 302 cây – 4B : 266 cây.

Học sinh ghi sai, thiếu tên đơn vị hoặc đáp số ghi nhận trừ chung.

Bài 4:

– Góc vuông:

+ Đỉnh D cạnh DA, DC.

+ Đỉnh C cạnh CB, CD.

– Góc nhọn đỉnh A cạnh AD, AB.

– Góc tù đỉnh B cạnh BA, BC.

Trên đây, là tổng hợp các đề thi học kì 1 – toán lớp 4. Qua bài viết này, Admin.edu mong rằng các em học sinh có thêm được nhiều kiến thức và tài liệu để học tập và ôn thi. Chúc các em thi thật tốt nhé!