Phản Ứng Oxi Hóa – Khử Trong Hóa Học Lớp 8

Qua bài học hiđro, các em đã hiểu tính chất của hiđro, ứng dụng của hiđro. Như vậy hiđro là chất đóng vai trò như thế nào trong phản ứng oxi hoá – khử? Để hiểu rõ hơn tiết học này các em sẽ cùng tìm hiểu với Admin.edu nhé.

Phản ứng oxi hóa - khử

 

1. Sự khử và sự oxi hóa

1.1. Sự khử

 • Sự khử là sự tách oxi ra khỏi hợp chất. (Chất khử là chất nhường electron, chất oxy hóa là chất nhận electron)
 • Thí nghiệm: CuO + H2to  Cu + H2O
  • Trong PTHH trên, ta thấy H2 đã kết hợp với nguyên tố oxi tạo thành H2O, hay H2 đã chiếm oxi của CuO.
 • Ở các nhiệt độ cao khác nhau, khí Hidro có thể chiếm được nguyên tố oxi của một số oxit kim loại khác như sắt (III), oxit Fe2O3, chì (II) oxit PbO, thủy ngân (II) oxit HgO…

1.2. Sự oxi hóa

 • Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.

Ví dụ :

2Zn + O2 to 2ZnO

1.3.Chất khử và chất oxi hóa

 • Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác.
 • Chất oxi hóa là chất nhường oxi cho chất khác.

  Ví dụ :

PTHH: CuO + H2 to  Cu + H2O

– CuO nhường oxi cho H2 tạo thành Cu => CuO là chất oxi hóa

– Hchiếm oxi của CuO tạo thành H2O => H2 là chất khử

(chất oxi hóa)  (chất khử)

⇒ Trong phản ứng C + O2 CO2 thì bản thân oxi cũng là chất oxi hóa

1.4. Phản ứng oxi hóa – khử

 • Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.
 • Trong phương trình hóa học:  CuO +  H2 Cu +  H2O
 • Có thể biểu diễn quá trình khử và oxi hóa của phản ứng CuO  + H2 như sau:

⇒ Sự khử và sự oxi hóa là 2 quá trình trái ngược nhau, nhưng xảy ra đồng thời trong 1 phương trình hóa học.

2H2    +    O2  2H2O

Dựa vào dấu hiệu có sự nhường và chiếm oxi giữa các chất để phân biệt phản ứng oxi hóa với các loại phản ứng khác.

2. Bài tập minh họa

Bài 1:

Những câu phát biểu nào sau đây là đúng:

a) Chất nhường Oxi cho chất khác là chất khử

b) Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hóa

c) Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử

d) Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có xảy ra sự oxi hóa

e) Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có xảy ra sự oxi hóa và sự khử

Hướng dẫn:

ý b, c, e là các phát biểu đúng

Bài 2:

Xác định tính chất của chất bằng cách đánh dấu (+) vào ô thích hợp:

Phương trình phản ứng Tính chất của chất
Chất tham gia Nhường oxi Chiếm oxi Chất oxi hóa Chất khử
CuO + H2  → Cu + H2O CuO
H2
2H2 + O2 → 2H2O H2
O2

Hướng dẫn:

Phương trình phản ứng Tính chất của chất
Chất tham gia Nhường oxi Chiếm oxi Chất oxi hóa Chất khử
CuO + H2  → Cu + H2O CuO + +
H2 + +
2H2 + O2 → 2H2O H2 + +
O2 + +

 

Qua bài viết này, các anh chị Admin.edu hy vọng những kiến thức hữu ích này sẽ giúp các em khi làm bài tập. Chúc các em học tập thật tốt nhé.