Tag: phan biet ham find va ham search

Phân Biệt Hàm FIND…

Hàm FIND, SEARCH trong Excel được sử dụng để trả lại vị trí của một ký tự hay chuỗi…