Tag: Power Query

Power Query Trong Excel:…

Đang đang vất vả khi phải tách một ngày tháng trong một chuỗi tính ra số tuần thứ mấy…