Tag: so sanh nhat

So Sánh Hơn, So…

Trong tiếng Việt, chúng ta có thể so sánh giữa vật này với vật khác theo 3 cách như…