Tag: though

Although, Even Though, Though…

Although, Even though, Though và Even if là những cụm từ chúng ta gặp rất nhiều trong tiếng Anh.…