Tag: tính chất của bazơ

Tính Chất Hóa Học…

Nội dung bài học chủ yếu đề cập đến tính chất hoá học chung của bazơ (tác dụng với…