Tag: trang tu chi muc do

trạng từ chỉ mức độ

Trạng Từ Chỉ Mức…

Trạng từ được phân chia thành nhiều loại, trong đó có trạng từ chỉ mức độ (Grade). Vậy, trạng từ…