Hàm VLOOKUP Và Hàm LOOKUP Trong Excel, Cách Phân Biệt

Rate this post

Hàm LOOKUP trong Excel có chức năng chéo có nghĩa là nó có thể thực hiện cả tra cứu dọc và tra cứu ngang. Admin Edu sẽ giúp bạn tìm ra điểm khác biệt giữa hàm Vlookup và hàm Lookup qua các ví dụ; đồng thời chỉ ra điểm mạnh điểm yếu để bạn vận dụng chúng trong từng trường hợp.

Bài viết được thực hiện trên nền tảng Windows, phần mềm Microsoft Excel 2016. Bạn có thể thực hiện tương tự trên các phiên bản Excel 2019, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007, Excel trên web, Excel cho Microsoft 365.

1. Sơ lược về hai hàm LOOKUP và hàm VLOOKUP

1.1. Hàm LOOKUP trong Excel

Hàm LOOKUP trả về một giá trị từ một vùng dữ liệu gồm 1 cột hoặc 1 hàng, hoặc từ một mảng.

Hàm LOOKUP là hàm cải tiến từ hai hàm VLOOKUP và hàm HLOOKUP vì nó có thêm chức năng phân biệt vùng tìm kiếm là dạng hàng hay dạng cột.

1.2. Hàm VLOOKUP trong Excel

Trước tiên, bạn có thể tham khảo hướng dẫn hàm VLOOKUP qua video sau:

Hàm VLOOKUP được sử dụng khi bạn cần dò tìm dữ liệu trong một bảng, một phạm vi theo hàng dọc và trả về dữ liệu tương ứng theo hàng ngang tương ứng.

Trong thực tế, hàm VLOOKUP cực kỳ thông dụng khi tìm tên sản phẩm, đơn giá, số lượng,.. dựa trên mã vạch, mã sản phẩm,… hoặc tìm tên nhân viên, xếp loại nhân viên dựa trên các tiêu chí trên.

2. Phân biệt hàm LOOKUP và hàm VLOOKUP

2.1. LOOKUP được giới hạn ở Đối sánh gần đúng

Sự khác biệt chính làhàm VLOOKUP chỉ giới hạn trong việc tra cứu theo chiều dọc còn hàm LOOKUP có chức năng chéo có nghĩa là nó có thể thực hiện cả tra cứu dọc và tra cứu ngang.

 • Cú pháp hàm VLOOKUP: VLOOKUP(Lookup Value, Table Array, Column to Return, Approximate Match [True/False])
 • Cú pháp LOOKUP: LOOKUP(Lookup Value, Lookup Array, Value to Return Array)
 • Chúng ta có thể thấy rằng hàm LOOKUP không có tùy chọn True/False
 • Đối với Ví dụ này, hãy thiết lập dữ liệu của bạn để Cột A là mảng tra cứu và Cột B là mảng Giá trị trả về
 • Trong ô E2, nhập giá trị tra cứu của bạn
 • Trong ô E3, nhập công thức này “=LOOKUP(E2,A3:A8,B3:B8)”
VLOOKUP và LOOKUP khác nhau như thế nào?

VLOOKUP và LOOKUP khác nhau như thế nào?

Trong Ví dụ này, chúng ta có thể thấy rằng công thức đã chọn sai “John” do đối sánh gần đúng mặc định. Bây giờ, hãy thử tạo phép tính tương tự bằng hàm VLOOKUP.

Nhấp vào ô E3 và nhập công thức này “=VLOOKUP(E2,A3:B8,2,FALSE)”

VLOOKUP và LOOKUP khác nhau như thế nào?

VLOOKUP và LOOKUP khác nhau như thế nào?

Chúng ta có thể thấy từ ví dụ VLOOKUP rằng công thức sẽ trả về lỗi vì không có kết quả khớp chính xác cho “3” trong mảng tra cứu.

2.2. LOOKUP là chức năng chéo

 • Trong Ví dụ hàm LOOKUP trước, chúng ta đã xác định khả năng tra cứu theo chiều dọc của hàm LOOKUP. Nhưng như mình đã nói ở đầu bài, nó cũng có thể thực hiện tra cứu theo chiều ngang.
 • Đối với ví dụ này, chúng ta sẽ lấy cùng một dữ liệu và giả sử nó được sắp xếp theo chiều ngang.
 • Trong ROW 1, nhập mảng tra cứu, nhập mảng trả về trong ROW 2
 • Nhập “4” vào ô B4
 • Trong ô B5, nhập công thức này “=LOOKUP(B4,B1:G1,B2:G2)”
3- VLOOKUP và LOOKUP khác nhau như thế nào?

3- VLOOKUP và LOOKUP khác nhau như thế nào?

Chúng ta có thể thấy trong ví dụ này rằng hàm LOOKUP đã trả về thông tin chính xác từ bảng mặc dù nó được sắp xếp theo chiều ngang.

Qua các ví dụ đơn giản ta đã có thể thấy được những điểm khác biệt cơ bản giữa 2 hàm tra cứu này. Hy vọng các bạn sẽ vận dụng tốt chúng trong thực tiễn. Admin Edu xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục tiếp theo!